การจัดทำเอกสารต่างๆ จะต้องทำตามที่สัญญาซื้อขาย และ/หรือ L/C  รวมถึงเอกสารอีกหลายชนิดที่ประเทศปลายทางต้องการ 

        

          เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าและระเบียบวิธีปฏิบัติของประเทศผู้นำเข้า โดยขอนำเอกสารบางส่วนที่พบเป็นประจำในการส่งออก และนำเข้า

 - Commercial Invoice ใบกำกับสินค้า หรือบัญชีรายการราคาสินค้า

 - Packing List บัญชีรายการสินค้าบรรจุหีบห่อ

 - Bill of Lading (B/L) ใบตราส่งสินค้า (เป็นเอกสารสำคัญที่สุด ในทางการค้าระหว่างประเทศหมายถึงสินค้า)

 - Airway Bill (AWB) เหมือนกับใบตราส่งสินค้า ต่างกันที่ Bill of Lading ส่งทางเรือ Airway Bill ส่งทางอากาศ

 - Insurance Policy กรมธรรม์ประกันภัย

 - Certificate of Origin ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

 - Customs Invoice  เป็นแบบฟอร์มของประเทศผู้นำเข้าที่จัดทำโดยผู้ส่งออกเพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บภาษีของศุลกากรในประเทศนั้นๆ

 - Consular Invoice เป็นอินวอยซ์ที่จัดทำขึ้นและลงนามโดยกงสุลของประเทศผู้นำเข้า ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ

 - Certificate of Inspection ใบรับรองคุณภาพสินค้า

 - Certificate of Anylysis ใบรับรองผลการวิเคราะห์คุณภาพสินค้า

 - Certificate of Fumigation ใบรับรองการรมยา เป็นเอกสารที่รับรองว่าได้รมควันกำจัดศัตรูพืช

 - Certificate of Eliminating Mosquito ใบรับรองการกำจัดยุง

 - Health Certificate ใบรับรองคุณภาพและอนามัย

 - Phytosanitary Certificate ใบรับรองสุขอนามัยพืช

 - Sanitary Certificate ใบรับรองสุขอนามัย

 - Certificate of Weight หนังสือรับรองน้ำหนัก

 - Certificate of Value ใบรับรองราคา

 - และ Certificate อื่นๆ ตามที่คู่ค้าของท่านต้องการ


CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship