สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ

          สิทธิประโยชน์ทางการค้าเป็นสิทธิพิเศษที่ประเทศคู่ค้าหรือประเทศนำเข้าให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ส่งออกไทย มีทั้งแบบที่ให้สิทธิพิเศษกับเราฝ่ายเดียว กับแบบที่มีข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าเป็นคู่สัญญา  เช่น ถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเสียอีกอย่างหนึ่งเป็นข้อแลกเปลี่ยน สำหรับสินค้าจะยึดถือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นๆ เป็นหลัก

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

          เป็นหนังสือรับรองว่าสินค้าชนิดนั้นๆ มีวัตถุดิบ มีการผลิตหรือมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด นอกจากนี้หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ายังบอกถึงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศผู้นำเข้าเป็นผู้ให้สิทธิพิเศษนี้  ทำให้ราคาสินค้าถูกกว่าคู่แข่งที่มาจากประเทศอื่นที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ 

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามี  2 ประเภทคือ

1. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้กับผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองได้ผลิตและฝหรือมีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ถูกต้องตรงตามกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า และเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้นำเข้าที่ให้สิทธิพิเศษนี้ ในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้า ซึ่งจะทำให้สินค้าจากประเทศไทยได้เปรียบสินค้าจากประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้รับสิทธิ

2. หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นหนังสือที่รับรองว่าสินค้าได้มีการผลิต และ/หรือ มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย หนังสือรับรองนี้ ใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าให้เป็นไปตามระเบียบของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อขอรับสิทธิพิเศษในการขอลดหรือยกเว้นภาษีได้ 

ซีเจ เอาใจใส่ดูแลสิทธิประโยชน์ของท่านและคู่ค้าของท่านในต่างประเทศ


CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship