บริการพิธีการศุลกากร (ชิปปิ้ง หรือตัวแทนออกของ)

 บริการพิธีการศลกากร

  - จัดทำพิธีการศุลกากรส่งออก และนำเข้า

  - ขอใบอนุญาติสำหรับสินค้าส่งออก และนำเข้า

  - จัดหาเรือเดินระหว่างประเทศ

  - จัดทำประกันภัยทางทะเลสำหรับสินค้าส่งออกและนำเข้า

  - จัดหารถกระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

  - จัดเตียมเอกสารส่งออกให้ผู้ซื้อ

  - ขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

  - ขอหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช

  - และอื่นๆ

 เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการส่งออกสินค้า

 - ใบขนสินค้าขาออก (Export Declaration)

 - ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (ถ้ามี) (Export License)

 - เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงส่วนผสม รายละเอียดของสินค้า

 

 

  เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการนำสินค้าเข้า

  - ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration)

  - บัญชีราคาสินค้า (Invoice)

  - บัญชีการบรรจุหีบห่อ (ถ้ามี) (Packing List)

  - ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading), ทางอากาศ (Air Way Bill)

  - ใบอนุญาตนำเข้าหรือเอกสารอื่นใดสำหรับสินค้าควบคุมการนำเข้า (ถ้ามี) (Import License)

  - หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (ถ้ามี ใช้สำหรับยกเว้นหรือลดภาษี เช่น C/O Form D, Form ....…)

  - เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น แค๊ตตาล๊อก เอกสารแสดงรายละเอียดของสินค้า ส่วนผสม และอื่นๆ

   
   
   

CJ SHIPPING CO., LTD.

99/9 RATCHADAPHISEK (THAPHRA-TAKSIN) ROAD,
BUKKHALO, THONBURI, BANGKOK 10600, THAILAND

: 0-2477-9299
: 0-2477-9420-21
ID Line : @cjship